Home » Informatie

UIT ONS BELEIDSPLAN

De doelstelling

Statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Aldenhorst is het creëren van een duurzame financiële en daadwerkelijke betrokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij het zorgcentrum Aldenhorst (steeds bedoeld inclusief de afdelingen De Meihorst en Buitenhorst) van Zorgcentra Pantein, om zo voor de bewoners van het zorgcentrum een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker woonomgeving te scheppen, in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Aldenhorst zijn gericht op het verwerven van financiële middelen bij bedrijfsleven, burgers en overheid in de gemeente Mill en Sint-Hubert en omstreken, om deze te besteden in overeenstemming met de doelstelling van de stichting. De stichting werkt hierbij nauw samen met Zorgcentra Pantein, maar is onafhankelijk.

Organisatiestructuur

De Stichting heeft 3 bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo veel als nodig is.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur vervult een actieve rol bij de fondsenwerving.

Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt in de vorm van gerichte acties, door middel van bekendheid in de media en/of via alle andere vormen en middelen die voor deze fondsenwerving nuttig of noodzakelijk zijn. Deze fondsen stammen dus in hoofdzaak uit de volgende bronnen:
- subsidies;
- schenkingen, donaties;
- opbrengsten uit acties.

Beheer van fondsen

Het beleid van de stichting is gericht op een optimale bescherming van het vermogen. Geen van de bestuurders van de stichting is zelfstandig bevoegd.
Overschotten uit de jaarlijkse exploitatie worden toegevoegd aan de reserve die bestemd is voor de activiteiten. Kosten worden tot het uiterste beperkt. Risicovolle beleggingen worden vermeden. Wanneer de stichting belegt, gebeurt dat uitsluitend in vast rentende waarden zonder koersrisico.

Besteding en verantwoording van de fondsen

De fondsen worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de stichting en ter bestrijding van strikt noodzakelijke onkosten. Over de besteding van de fondsen legt het bestuur jaarlijks verantwoording af.